Permis de construire - Lois et textes

Direction de l'Urbanisme et du Développement
SERVICE URBANISME ET PROSPECTIVE

LOIS ET TEXTES

Loi n° 2015 - 051
portant Orientation de l’Aménagement du Territoire

Version Française

Télécharger

LALANA LAHARANA FAHA 2015-051 tamin’ny 03 febroary 2016
anaovana ny Soridalan-kitondrana ny Fanajariana ny Tany

Version Malagasy

Télécharger

Loi n° 2015- 052
relative à l’Urbanisme et à l’Habitat

Version Française

Télécharger

LALANA LAHARANA FAHA 2015-052 tamin’ny 03 febroary 2016
mikasika ny Fanajariana ny tanàn-dehibe sy ny toeram-ponenana

Version Malagasy

Télécharger

VOAMBOLANA NAMPIASAINA TAMIN’NY FEHEZAN-DALÀNA
MOMBA NY FANAJARIANA NY TANAN-DEHIBE SY NY TOERAM-PONENANA

Glossaire Version Malagasy / Français

Télécharger

Décret ° 63-192 du 27 mars 1963
fixant le Code de l’urbanisme et de l’habitat

(JO n° 291 du 31.05.63, p. 1265)

Télécharger

Arrêté n° 3321 du 27 décembre 1963
fixant les modalités d’enregistrement des permis de construiret

(J.O. n° 331 du 04.01.64, p. 53)

Télécharger

ORDONNANCE n° 62-115 du 1er octobre 1962
relative aux permis de construire des bâtiments et aux lotissements

(JO n° 252 du 26.10.62, p. 2500)

Télécharger